|d/אl_, !d!!@7}wׂ̃T[ygxɖB                                                                 
   HARD    ####.#......#.#..#....#.#.##.....#.##.###.#.###..........###..####...##...####.###..........#...##....#...##...##.##.#......##.#...#                     
Score:5884302  #.#....#..###.#...##.#.###..#..#..###.....#####.#.##.#...#..#...#....##.#.##..####.##.##.#...#..#....# ....#.#.#..##....#.##.##.#..#                     
         ##...###.##.#.#..##.##..###...###.#..##...#.#..###......#####.........#...##.#...##..###.#.###.##. ...#...#.##.####.##.####.....#.##                     
q     ###..#.#..###.##..#.#.#####.###.....#.######..#.##...##.##..#.##....#.###.#..#..#....###...# #..........#....##..#..##...#.#....#..#                     
******   #####..###....#.##....##.#.###..#.###..# #.#...#....#......#.#.#####.#......#....#.##..#.#.# #..####.##.#..##..#.#.####..##..#.##..#                     
x  50   #.####..#.#.#..#..##..#..##..##..##..#.###..##..#..##.########.#...#....#.....###.###.....####.##..#..##.##.####.#...#.####.#.##.###                     
o ********  #.#.##...#.####...########.##..###.####..#..##..#.#.###.#.# #....###.###...##................#...#.....##.#...####..##......#.#...#                     
  7448094   ##.##..##.#..##.##.#.###.#####..##.##..##.##.####.##.####.####..##.##..#...###....#.#..#.#.####.###.####..###...#.##...##.#....####                     
|[~=="*[(]])   #.#.#...#.##.#....###..##..##.##......#.#..###...#.#..#.#.#.##...#.#..#...##....#####.#....#####..#.######.#.#..##...#.####.#.##                       
r :  36   ###.##...#...#...##...##.#####..#..#....#.......###.######..##..####.............#.#........#..##.####.#.##...###..###......#'.#                       
m\ :  !40   ##.##.......###...#..##.#.#.##.#.#..###..##.##.##.#.#.#..##.#.##.#.#..#..#.##......#.......#.##.#..#..####.#..##...####...#.#.#                       
 :  !40   #.#.##....#.# #...###..###.##...##.###..######....#....##.#.#..#.#..#......#..#..#...#..#.........#####.#.#...#.#.##.##.#####.#                       
p :  31   ##.....#..#.####.#.##....#.##.#.###.###...##...#..##..#.#.###.............#...#.......#.#..#..#..#.#..##..##.#..####...#.####.#                       
ϋv :  !40    #..######..#.##...##.#.......####..##.#..##..####.#####....#...##.#...#..#......#......#.###.#.#.#.#####.....#..#..##.####...#                       
 :  !40    ##.###.#.###.#..##.#.##.#.############.#.##..#.#####..##.#..#..###...##...###.#...#.#..###.#...####..#.#..####.#..##...##..###                       
 `b( 876)    #....#....#.#....#....##.#....#.##...#..#..#...#.##..#.##..###..#.#..#...##.#....###.##.#...####.##.###..##.###...#.#.#####                        
HP 1045/1045    #..##.#...###.#..###...###..#...#.##.#........................#....#....##...#....###..#..#.#..#....##.###..#....##.###.#.#                        
MP 385/ 443    #.###.###.#.#####.#...#.####.#.####..:.#.##..#.#......####..#####.......###.##.##..####.#..#..###.#..#.#..###..###...###.##                        
          ###..#.#.####.######.##....#.#.#..#.##.##..#.###.#...#.#.##..#..#####...#....###...#.#.##..##.#.##....#.##.###..##.#...#.##                        
[*---------]   ##...#.#...#.##.#....##.....##..##..#.####.#....###....#.############.##...###..#.....#..#...##..#.###.######..#..###.#.#.#                         
         #.#.#..#.####...#.#..#..##.#.#.....#.##.#.##########.#.#### #...#....#...........#.#######.....#..####.#.#...###.##....####                         
         #..###.#.###.#.#.#.#.##...##...##.###.###.# #.....####....###...#..###......##.#.#####..######..#..#.##.#..#.#.######.##..###                        
       #.#.#..#..#.#.#..#.###...%#.##.#.#...#..#.###.#.##..##.##.#.##....#..#.....#####..#.##...##.<..####.##.##....####..#.###.##.#                        
13 8:41   ###.#..#.##.#.####::..##...#..##..%##.%....#..#.#.....#...#.....##.#.......##..#.#####.###.#.......###...#....#...####..#..####                       
 ׂ̗̈    #.#..######..#.##@......$......J...... ..  ... . ...  .. . ......... ... . .  ...#..##.......#.##.#...##.#####....#..#.#                       
          ##..##..#....##.:#:#####%#.#.##.#.%%#%.####..##.###.##.##.#....##.........##...........##.###....##..#..###...####.....####.##                       
          ##....###..##.#.....###.#.%...#.## #...#.###.#.###########...#..#......###......#...#......#.....#####..#.####..##..###.####                       
          #.#####.#..............##..###.######.##..#..##..#.#.# #.#.####.......#.#...#...#.#..#####...###..# #..#..#.##......##.##.#                       
          #.# #.##..#####.....##...##.##.#.##..#.#...###.....######.####.........#.###..####.##..#.#....##.######....##.#.##..######.###                      
          #####.####.#.##....#..#.####.##..###.#..###.###.##.#....###.##.......#...#.###.....#.###....##.#....##.#......####.#...##.#..##                      
          ##..#######.#.###..##...#.#....##.##..#.####..####...##...###.......##.....##.###..#####.#.###.#...##.##........#...##....#...#                      
          #.###.##...##........#..##...####...#####...###.#..##..#.#.##......#...######.#.#..#.###.###..######.#....#..##~........#######                      
         ###...#...##.#.....##.....#####.###.#.##.....####.....##.#..#.......##..#..##.#..#.##....#..##.#.#..#.###.##.##.....##..####..#.#                      
         #.#.....#...#.#.#...#.###.##.#....#...###..####.#..##.#........#.....#..##.#.##..#...##....##....####...######...#..#....###...##                      
         #.#.##......##.#..###.#.##...##....##.....##....##...#...#.#..###.##.##.#...##.........####...#..#.##.#..#####.#####..#.#.#...##                      
         ###.#.##....#.##.##.##.#.#..#..#..#.#......#.######...#..##..##....#..##..#.##..#.#######..######.#.#..........########..#..#..##                      
         #.##.#..#..##.....###.#.####.####....#..##.###.##.##.##.#####.#...#.######...###..####..##...#.##.######..#..##..##.###.####.#..#                      
         ###.####...#...##.#...#..#..##e.####.....#####.....#.#..# #####.#.##..###...#.#.#....#.#..#####.#.#...#####.#..##...#.##...##.###                      
          ###..###..####..##.#.......####.##.##..####.#....###.####..##...##.#.#....#.#.##..##..#..#..#.#.##......##..###.#.##..##.#.##                       
         #####..#.#.###.#.##.#.....##.##.##...#...#.##.#####.......##..#..#..#####..##...#...#......##.#.###....##.##.#.#.#...####.###                        
         #.#...##.##...####..###.#.####....#.#.#.#.#.#.##......###.....##....#.##.###..##.###...##..#...##.#.####..##.#.##..###..###.#                        
         ##..##...##...##.....##..##.##.#######.#...##...###..#..#.###...##....##..#..##.#..#.....#........#..#.##....##..#.#..##.#.##                        
          #.....###.#...#.#.###.#####.#..##..##..#.#...#.##.#....##.#.#.###.####.##...##..##.###....#.#.....###.#.#...#.###.....#####                        
          ###.#.#...####.#.#.#...#.##.#....#####....#.##...##.##..#...#.#.##.###......##########..##..#...##.#......#.#.#..#....# ##                         
          #...##.#.#.##..###.#.#....##..#.~.....##.#.#....#..#..##.#.###.#..#.#####...#.###.##..#.#.##.#####.###.##.###..##.#..#                          
          #.#.#####.#.#...##..#....####.#.#..##..#.##.#.##.#####.#..#.######...##.###.#....#.#..#.##.#.#..##..####.######.######                          
          ##..#.# ########....#...#.#####..##.....##.##..#####.###..#.#  #.#####...######.#.#..##.######.##...##...#.# ###                             
           ##~~~~~~~~#~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~###########  ### ######  ######~~~~##~########~~~~~~~~~~##############                               
                              h ώ_ ϓd ω ϗ ϓ E epV                                (+56)    127 K